‘تابیاس پوتیه’ از کشور میزبان، با رکورد ٢.٢٧ متر اول شد و ‘الکساندر هیدو’ دیگر پرنده آلمانی نیز با رکورد ٢.٠٦ متر به مقام سوم این مسابقات رسید.